RODO | Konsbud Audio

Jesteś tutaj

RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajdy 24 w Warszawie, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego.  Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Konsbud Audio  Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, NIP:526-020-28-55. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Konsbud Audio Sp. z o.o .ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa lub email: info@konsbud-audio.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu:

 • Wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
 • Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa: z art.6 ust.1  lit.f RODO)
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom sprawującym uprawnienia właścicielskie nad Administratorem, podmiotom z grupy kapitałowej, podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, kancelariom prawnym, firmie księgowej, firmie informatycznej.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
5. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy/zrealizowania usługi/sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy, trwania umowy, posprzedażowej obsługi
klienta, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz wypełnienia obowiązku Administratora wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali. Podanie przez Panią/Pana danych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 •  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
 •  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 •  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
 •  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
 •  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@konsbud-audio.com.pl lub  za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa. 

 
Informujemy również, że:
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Produkty