Warunki gwarancji

Warunki gwarancji obowiązujące od 01.01.2024

Konsbud Audio oferuje i dystrybuuje wysokiej jakości sprzęt i materiały wykonane według najnowszej technologii. Każdy produkt oferowany przez Konsbud Audio objęty jest minimum 12-miesięczną gwarancją, w zależności od producenta sprzętu może być ona odpowiednio dłuższa.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w oparciu o procedury serwisowe producenta oraz oryginalne części serwisowe. Gwarancja obowiązuje sprzęt, który klient nabył bezpośrednio w Konsbud Audio lub w sieci sklepów partnerskich. W celu realizacji ewentualnej naprawy gwarancyjnej klient może dostarczyć sprzęt bezpośrednio do serwisu lub do sprzedawcy, od którego sprzęt został zakupiony. Konsbud Audio jako dystrybutor zapewnia program ochrony gwarancyjnej. Gwarancja dystrybutora nie zastępuje odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.
W oparciu o program ochronny Konsbud Audio mogą Państwo naprawić uszkodzony sprzęt w serwisie firmy.

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji zależny jest od producenta sprzętu i wynosi:

 • 3 lata dla produktów Allen & Heath z serii dLive i Avantis,
 • 2 lata dla produktów Audio-Technica, Allen & Heath (produkty zakupione od 01.01.2024), DAS Audio*, Markbass, DV Mark, Genelec*,
 • 1 rok dla produktów Avid,

Grupa Biamp – 5 lat na wszystkie produkty z wyjątkiem:

 • 3 lata dla Devio SCR-10
 • 3 lata dla Vidi 100, Vidi 150, Vidi 250
 • 3 lata dla Parlé ABC 2500, ABC 2500a, VBC 2500, VBC 2500a
 • 3 lata dla wszystkich modeli Evoko
 • 3 lata dla UCC-Lenovo TSC – MTR, UCC-Lenovo TSC – Zoom
 • 3 lata dla EasyConnect MPX 200
 • 4 lata dla Community ALC
 • 15 lat (na integralność obudowy) dla R/W SERIES and PolyGlassTM enclosures

2. Gwarancja nie obejmuje:

 • urządzeń z nieczytelnym lub usuniętym numerem seryjnym
 • skutków naturalnego zużycia sprzętu, zadrapań i uszkodzeń farby
 • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja, programowanie),
 • zużycia się suwaków, przycisków oraz potencjometrów, wentylatorów, dysków twardych, klawiatur, wyświetlaczy
 • uszkodzeń przetworników elektroakustycznych w mikrofonach oraz słuchawkach w przypadku wykrycia zabrudzeń i osadów spowodowanych brakiem lub zużyciem się gąbki zabezpieczającej przetwornik,
 • wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.

3. Gwarancja wygasa w przypadku wykrycia:

 • mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek,
 • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, jeżeli zostały one umieszczone na urządzeniu,
 • zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu,
 • szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
  a) wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi
  b) niewłaściwego przechowywania lub konserwacji
  c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  d) klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania.

4. Wady lub uszkodzenia sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, a w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.

5. Sprzęt podlegający naprawie należy dostarczyć na własny koszt do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu urządzenia i wydrukowanym potwierdzeniem wysłania formularza zgłoszenia naprawy (potwierdzenie wysłania formularza zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na podany w formularzu adres e-mail).

Dla sprzętu zakupionego przed 1.10.2018 do naprawy gwarancyjnej wymagany jest również oryginał karty gwarancyjnej.

6. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie:

www.konsbud-audio.pl/serwis/.

Gwarant zastrzega sobie prawo odesłania sprzętu bez naprawy na koszt klienta w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 5.

Adres serwisu: 02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24. Serwis czynny jest w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Tel. kontaktowy: 22 644 30 38 wew. 106, e-mail: serwis@konsbud-audio.com.pl

7. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z punktu serwisowego, ponosi Kupujący.

8. Wszelkie rozbieżności w numerach seryjnych lub w innych danych sprzętu oraz ślady napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione są wystarczającą podstawą do odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez klienta wymogów formalnych bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego sprzętu ulega zawieszeniu.

9. O istotności naprawy gwarancyjnej rozstrzyga serwis.

10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy do daty wyznaczonego terminu jego odbioru z punktu serwisowego.

11. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Konsbud Audio.

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń związanych z utratą zysków w wyniku awarii urządzenia.

13. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski. Klient w chwili zakupu urządzenia jednocześnie akceptuje niniejsze warunki gwarancji.

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

15. Gwarant nie odpowiada za dane pozostawione na nośnikach w sprzęcie dostarczonym do serwisu.

16. Niezależnie od daty zakupu, gwarancja na sprzęt wygasa w momencie gdy dany model sprzętu przestaje być produkowany, to znaczy producent wycofał model z oferty oraz nie posiada już części potrzebnych do naprawy.

17. Gwarancja na zakupione produkty EOL jest ustalana indywidualnie.

UWAGA! URZĄDZENIE NIE POSIADA ZEWNĘTRZNYCH PLOMB, KAŻDA PRÓBA INGERENCJI PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE, BĘDZIE WYKRYTA PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL SERWISOWY. GROZI TO UTRATĄ GWARANCJI.

* Istnieje możliwość uzyskania dodatkowej gwarancji na części, po rejestracji produktu na stronach www.genelec.com/register-products  / www.dasaudio.com/en/support/register/

Pobierz warunki gwarancji obowiązujące od 01.01.2024 (pdf)

Pobierz warunki gwarancji obowiązujące od 01.01.2022 do 31.12.2023 (pdf)

Pobierz warunki gwarancji obowiązujące od 01.04.2020 do 31.12.2021 (pdf)

Pobierz warunki gwarancji obowiązujące do 31.03.2020 (pdf)